© 2016 Shmoop University, Inc. All rights reserved.
Havisham

Havisham

  

by Carol Ann Duffy