Cite This Page
 
To Go
Samson Agonistes
Samson Agonistes
by John Milton