© 2016 Shmoop University, Inc. All rights reserved.
The Veldt

The Veldt

  

by Ray Bradbury