© 2015 Shmoop University, Inc. All rights reserved.
The Veldt

The Veldt

by

Ray Bradbury