ACT Aspire English: Clarifying a Dangling Modifier